Ontwikkelingen

De kaders en het speelveld binnen het zorgstelsel zijn sterk aan verandering onderhevig. De overheid speelt hierbij een belangrijke rol. Veelal gedreven vanuit een financieel perspectief. Ook zijn er veranderende maatschappelijke opvattingen omtrent zorgconsumptie, zorgverlening als ook huisvesting. Deze hebben hun weerslag op woon- en zorgopgaven. De organisaties die hierop het beste inspelen zijn “verzekerd” van hun bestaansrecht.

Belangrijke constatering is dat te grootschalige instituten in de (ouderen)zorg, de efficiency op basis van de grote aantallen en de zorg geënt op het gemiddelde standaard kwaliteitsniveau in sterke mate niet meer als gewenst wordt ervaren. Op zich ook niet verwonderlijk. De Nederlandse populatie is in haar samenstelling ook geen homogene massa, maar divers in leeftijd, inkomen, etnische achtergrond, religie, woongebieden etc. De vraag naar op maat gesneden oplossingen in plaats van standaardisatie zal hierbij meer en meer “de nieuwe standaard” worden.

Niet alleen binnen de zorg zelf zal het nodige veranderen als gevolg van ketenzorg, substitutie, integratie, e-health en extramuralisatie etc maar ook in de huisvesting en haar verschijningsvormen zal de diversiteit toenemen. Er ontstaat als gevolg van de transities, veranderende demografie en zorgvraag meer vraag naar en behoefte aan o.a. kleinschalige woonzorgcomplexen, particuliere zorginitiatieven en meer-generatiewoningen etc. De zorgfinanciering wijzigt hierbij eveneens door de overheveling van taken naar de gemeente en de Wet Langdurige zorg. Er zal een meer populatiegericht – in plaats van productiegericht stelsel ontstaan.

Financiering is momenteel door overheids- en europees beleid bij traditionele aanbieders moeizaam. Banken in Nederland worden vanuit Bazel III gedwongen om vastgoedfinancieringen vanuit een risicoperspectief sterk te reduceren. Woningbouwcorporaties zijn met verhuurderheffingen qua investeringsmogelijkheden beperkt en mogen zich op eerdere terreinen als maatschappelijke objecten en verhuur binnen vrije sector markt niet of beperkt meer begeven. Daarentegen is vanuit beleggingskant groeiende belangstelling voor zorgvastgoed vanwege de aanzienlijke vraag, echter men is huiverig voor een leegstandscenario a la kantorenmarkt. Hierbij is veel kapitaal verdampt en werden voorgespiegelde rendementen niet gehaald.

Visie & Dienstverlening SC&CI

In de visie van SC&CI Investment Services dient wonen, zorg en welzijn in de huisvestingsopgaven als een integrale eenheid te worden benaderd, zeker bij ouderenzorg. Immers een woonruimte heeft voor deze doelgroep alleen toegevoegde waarde als de zorg- en welzijnscomponent in voldoende mate ingevuld is. Nieuwe zorgconcepten en huisvestingsoplossingen zijn in het veranderende speelveld noodzakelijk. Om een en ander duurzaam, in kwaliteit en kwantiteit, te realiseren vereist een succesvolle aanpak een vergaand inzicht (heden en toekomst) in de demografische kenmerken van de doelgroep op laag schaalniveau en een inzicht in beschikbare zorginnovaties.

SC&CI wil met haar propositie “Nieuwe Duurzame Zorg” organisaties helpen bij de realisatie van de gewenste strategische veranderingen. Met de SC&CI propositie zijn wij in staat om organisaties in de zorg de juiste keuzes te laten maken om te komen tot toekomstgerichte duurzame zorgtrajecten in Nederland.

SC&CI richt zich, als investment adviser van het SCCI Fund, op het kapitaliseren van de populatie. Doormiddel van scanactiviteiten wordt er wijk- en gebiedsgerichte informatie gegenereerd omtrent demografische populatiekenmerken, de zorgvraag, zorgprognoses, positionering huidig zorgaanbod etc. Dit doen we voor verleden, heden en toekomst (2020, 2030 en 2040). Resulterend in vraaggerichte ontwikkeling van woon, leven- en zorgoplossingen.

Uit de analyse blijkt in welke gebieden het vanwege de vergrijzing interessant is om focussen en waaruit blijkt dat eenmaal ontwikkelde voorzieningen ook voor andere doeleinden duurzaam gebruikt kunnen worden. Zorgtrajecten worden op diverse aspecten (financieel, duurzaam, etc) vooraf getoetst waardoor risico’s met betrekking tot leegstand kunnen worden beperkt. SC&CI is in staat zich te onderscheiden van de traditionele partijen welke veelal een insteek hebben geredeneerd vanuit een locatie en standaardisatie zonder diversiteit en verdere gefundeerde onderbouwing.